سوالات متداول

سوالاتی را که ذهنتان را مشغول کرده را ببینید و به پاسخ های خود برسید

سوالات متداول آموزشگاه

چگونه ثبت نام کنیم؟

برای اینکه بدانید درهرکدام از واحدها درچه ساعتی میتوانید تحصیل کنید،نخست باید تایین سطح شوید برای اینکه بدانید درهرکدام از واحدها درچه ساعتی میتوانید تحصیل کنید،نخست باید تایین سطح شوید

افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند چگونه از خدمات online استفاده کنند؟

دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد

پس از گذراندن چه سطحی میتوان روان صحبت کرد؟

چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کننددر سطح pre-intermediateقادر به صحبت کردن میباشد چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کننددر سطح pre-intermediateقادر به صحبت کردن میباشد

هدف از برگزاری دوره های انلاین چیست؟

در سیستم جدید یکسری از موارد آموزشی بصورت Quizدر بخش های گرامر ولغت بصورت onlineدر اختیار زبان آموزان قرار می گیرد که این امر به یادگیری هرچه بهتر زبان آموزان کمک می نماید

افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند چگونه از خدمات online استفاده کنند؟

دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد