دوره های آموزشگاه

در دوره های آموزشگاه زبان صدرا شرکت نمایید

دوره خردسالان همراه با آموزش کتاب Big Fun

مطالعه بیشتر

همراه با آموزش کتابهای ٧ گانه ی Super minds

مطالعه بیشتر

دوره نوجوانان همراه با آموزش مجموعه کتاب های Got It 2nd Edition

مطالعه بیشتر

دوره بزرگسالان همراه با آموزش سری کتاب های Inside

مطالعه بیشتر

همراه با آموزش مجموعه کتاب های Viewpoint

مطالعه بیشتر