نظرات زبان آموزان و والدین

نظرات زبان آموزان و والدین محترم را بخوانید و شما هم نظر بدهید

محمد رضا نادری

زبان آموز-محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

علیرضا محبی

زبان آموز-محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

زهرا ربانی

والدین-کارمند بانک

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل هدف آموزش میبیند

محدثه جهادی

والدین-کارمنده اداره پست

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل هدف آموزش میبیند

امین بهمنی

زبان آموز-محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه هدف را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

محثا محمودی

زبان آموز-محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه هدف را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود